Video's met bijbelfragmenten over het leven van Jezus Christus, de Messias

Video's over het leven van de Messias die is gekomen in de persoon van Jezus van Nazareth als Christus. De Messias heeft een menselijke en een goddelijke kant. Hij wordt aangeduid als de Zoon van God en is zelf God, zij het op een andere wijze dan de Vader en de Heilige Geest met wie hij samen een drie-eenheid vormt. Christus speelt de hoofdrol in de eindtijdverwachting. Bij zijn Wederkomst zal hij Jezus volgens de opvatting van de vroege Kerk en kerkvaders het Laatste Oordeel als goddelijke rechter voorzitten.


Profetieën over de Messias : vermelding in het Oude Testament versus vermelding in het Nieuwe Testament

Deze gaat geboren worden in Bethlehem. Micha 5:1 Mattheüs 2:1 Lukas 2:4-6

Deze wordt geboren uit een maagd. Jesaja 7:14 Mattheüs 1:22-23 Lukas 1:27-31

Hij komt uit de lijn van Abraham, Izak, Jakob en Juda. Genesis 12:3 Genesis 17:19 Numeri 24:17 Genesis 49:10 Mattheüs 1:1 Lukas 3:34 Mattheüs 1:2Lukas 3:33

Hij gaat Immanuel worden genoemd. Jesaja 7:14 Mattheüs 1:23

Hij zal in Egypte verblijven. Hosea 11:1 Mattheüs 2:14-15

In Zijn geboorteplaats gaat een bloedbad plaatsvinden waarbij kinderen werden gedood. Jeremia 31:15 Mattheüs 2:16-18

Hij wordt door zijn eigen mensen afgewezen. Jesaja 53:3 Johannes 1:11 Johannes 7:5

Hij is een profeet. Deuteronomium 18:15 Handelingen 3:20-22

Hij wordt Nazarener genoemd (‘netzer’: Scheut/Spruit, waarvan het woord ‘Nazareth’ is afgeleid). Jesaja 11:1 Jesaja 60:21 Mattheüs 2:23

Hij brengt het licht naar het land van Israël. Jesaja 8:23 Jesaja 9:1 Mattheüs 4:13-16

Hij spreekt in gelijkenissen. Jesaja 6:9-10 Mattheüs 13:10-15, 34-35

Hij is gestuurd om de gebrokenen en gebondenen te genezen. Jesaja 61:1 Lukas 4:18-19

Hij wordt Koning worden genoemd en rijdt Jeruzalem binnen op een ezelsveulen. Zacharia 9:9 Mattheüs 27:37

Hij wordt door de kleine kinderen geprezen. Psalm 8:3 Mattheüs 21:16

Hij werd verraden. Psalm 41:10 Lukas 22:47-48 Mattheüs 26:14-16

Het geld (30 zilverlingen) waarvoor Hij werd verraden werd gebruikt om een pottenbakkersveld te kopen. Zacharia 11:12-13 Mattheüs 27:9-10

Hij zweeg voor Zijn aanklagers. Jesaja 53:7 Markus 15:4-5

Hij werd bespuwd en geslagen. Jesaja 50:6 Mattheüs 26:67

Hij werd zonder oorzaak gehaat. Psalm 35:19 Psalm 69:5 Johannes 15:24-25

Hij werd met misdadigers gekruisigd. Jesaja 53:12 Mattheüs 27:38 Markus 15:27-28

Hij kreeg edik te drinken. Psalm 69:22 Mattheüs 27:34 Johannes 19:28-30

Zijn handen, voeten en zij werden doorboord. Psalm 22:17 Zacharia 12:10 Johannes 19:34 Johannes 20:25

Hij werd bespot en belachelijk gemaakt. Psalm 22:7-8 Lukas 23:35

Zijn kledingstukken werden verloot. Psalm 22:19 Lukas 23:34 Mattheüs 27:35

Zijn beenderen werden niet gebroken. Psalm 34:21 Johannes 19:33, 36

Hij zou zeggen door God te zijn verlaten. Psalm 22:2 Mattheüs 27:46

Hij is begraven bij de rijken. Jesaja 53:9 Mattheüs 27:57-60

Hij staat op uit de dood. Psalm 16:10 Psalm 49:16 Mattheüs 28:6 Handelingen 2:24, 31

Hij vaarde op naar de hemel en zit aan Gods rechterhand. Psalm 68:19 Psalm 110:1 Markus 16:19 Lukas 24:51 Mattheüs 22:44

Hij is een offer voor de zonde, draagt de ongerechtigheden. Jesaja 53:5, 10-12 Romeinen 5:6-8

Profetie in het Oude Testatment over Jezus Christus:

    Het Sanhedrin zal opnieuw worden vastgesteld (Jesaja 1:26)
    Zodra hij koning is zullen de leiders van andere naties naar hem kijken voor begeleiding (Jesaja 2:4)
    De hele wereld zal de ene God van Israël aanbidden (Jesaja 2:11-17)
    Hij zal afstammen van Koning David (Jesaja 11:1) via Salomo (1 Kronieken 22:8-10, 2 Kronieken 7:18)
    De "geest van de Heer" zal zijn op hem, en hij zal een "vreze Gods" hebben (Jesaja 11:2)
    Kwaad en tirannie zal niet in staat zijn om op te staan voor zijn leiderschap (Jesaja 11:4)
    Kennis van God zal de wereld vullen (Jesaja 11:9)
    Hij zal mensen uit alle culturen en naties aantrekken (Jesaja 11:10)
    Alle Israëlieten zullen worden teruggestuurd naar hun thuisland (Jesaja 11:12)
    De dood zal worden verzwolgen tot in eeuwigheid (Jesaja 25:8)
    Er zal geen honger of ziekte meer zijn en de dood zal ophouden (Jesaja 25:8)
    Alle doden zullen opstaan (Jesaja 26:19)
    Het Joodse volk zal het eeuwige vreugde en blijdschap ervaren (Jesaja 51:11)
    Hij zal een boodschapper van de vrede zijn (Jesaja 52:7)
    Naties zullen hun misstanden jegens Israël erkennen (Jesaja 52:13-53:5)
    De volkeren van de wereld zullen voor de geestelijke leiding naar de Joden toewenden (Zacharia 8:23)
    De verwoeste steden van Israël zullen worden hersteld (Ezechiël 16:55)
    Wapens van de oorlog zullen worden vernietigd (Ezechiël 39:9)
    Het volk van Israël zal directe toegang tot de Thora door hun gedachten hebben en de Thora-studie zal de studie van de wijsheid van het hart worden (Jeremia 31:33)
    Hij zal je alle waardige verlangens van je hart geven (Psalm 37:4)
    Hij zal het barre land nemen en het rijk en vruchtbaar maken (Jesaja 51:3, Amos 9:13-15, Ezechiël 36:29-30)

RK Kerk Nederland : https://www.rkkerk.nl/ RK Kerk Wereld : https://www.vatican.va/content/vatican/en.html Paus op Twitter : https://twitter.com/pontifex

RK Bijbel : https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat